รู้จักมะเร็งปอด โรคร้ายคร่าชีวิตคนทั่วโลก

มะเร็งปอดคือมะเร็งอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตประชากรทั่วโลก พบมากในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เมื่อมะเร็งลุกลามแล้ว ทำให้ผลการรักษาที่ไม่ดี รักษาแบบประคอง จึงทำให้อัตราการเสียชีวิตสูง

โรคมะเร็งปอดมีกี่ชนิด? 

โรคมะเร็งปอดมี 2 ชนิดได้แก่ 

 1. มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (Small Cell Lung Cancer) มะเร็งชนิดนี้พบประมาณร้อยละ 10 – 25 ของมะเร็งปอดทั้งหมด ส่วนใหญ่พบบริเวณใกล้ขั้วปอดมากกว่าบริเวณชายปอด มักมีการดำเนินโรคเร็ว เนื่องจากเป็นชนิดที่แพร่กระจายเร็ว มะเร็งชนิดนี้โอกาสหายขาดยังเป็นไปได้น้อย
 2. มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer) มะเร็งชนิดนี้พบประมาณร้อยละ 75 – 90 ของมะเร็งปอดทั้งหมดมักมีการดำเนินโรคที่ช้ากว่ามีโอกาสตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นได้ มีโอกาสหายขาดได้

ระยะของโรคมะเร็งปอดมีกี่ระยะ? 

 1. การแบ่งระยะมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก มี 2 ระยะ ดังนี้

  • ระยะจำกัด (Limited-Stage) เป็นระยะที่มะเร็งพบอยู่ในปอด 1 ข้าง และต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงเท่านั้น
  • ระยะลุกลาม (Extensive-Stage) เป็นระยะที่มะเร็งกระจายออกนอกบริเวณช่องทรวงอกหรือออกจากปอดสู่อวัยวะอื่นๆ 
 1. การแบ่งระยะมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก มี 4 ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ 1 ก้อนมะเร็งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร
  • ระยะที่ 2 ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร มีการลุกลามไปยังเยื่อหุ้มปอดชั้นนอก หรือต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ ๆ 
  • ระยะที่ 3 ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น มีการลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ข้างเคียง หรือมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองไกลออกไปจากช่องอกข้างนั้น ๆ
  • ระยะที่ 4 มะเร็งที่กระจายออกนอกช่องอกไปยังที่ไกลจากจุดเริ่มต้น

การรักษาโรคมะเร็งปอด 

 1. การผ่าตัด ใช้สำหรับรักษามะเร็งในระยะแรกที่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปไกล หรือมีการกระจายไปเฉพาะต่อมน้ำเหลืองใกล้ๆ เป็นวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้ 
 2. การฉายรังสี เป็นการรักษาเฉพาะที่ โดยผู้ป่วยไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ หรือเพื่อการรักษาแบบประคับคองในระยะลุกลาม 
 3. การให้ยาเคมีบำบัด เป็นการให้ยาที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยการฉีดตัวยาเข้าสู่เซลล์มะเร็งทางเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งนั้น 
 4. การรักษาโดยให้ยามุ่งเป้าทำลายเซลล์มะเร็ง เป็นการรักษามะเร็งที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่ตัวมะเร็งเป็นหลัก แต่มีผลต่อเซลล์ปกติเพียงเล็กน้อย 
 5. การรักษาโดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด โดยใช้ยากระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายให้มาทำลายเซลล์มะเร็ง  

มะเร็งปอดมีด้วยกัน 2 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีระยะโรคไม่เหมือนกัน ส่วนการรักษาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา การตรวจพบมะเร็งปอดในระยะแรกย่อมส่งผลดีต่อการรักษาทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้