โหราศาสตร์อินเดีย โหราศาสตร์ที่เก่าแก่ของโลก

โหราศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำนายอนาคต และมีอยู่ในหลายประเทศ วิธีการทำนายก็มีความแตกต่างกันออกไป สำหรับโหราศาสตร์อินเดียนั้นถือว่าเป็นต้นแบบของโหราศาสตร์ในหลากหลายประเทศ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทความนี้

ประวัติความเป็นมาของโหราศาสตร์อินเดีย

วิชาโหราศาสตร์อินเดีย เป็นวิชาโหราศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดวิชาหนึ่งของโลก เป็นโหราศาสตร์ที่มีประวัติย้อนหลังประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้มีการพัฒนาและค้นคว้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการโคจรของดาวเคราะห์ กาลเวลา และปรากฏการณ์ของทางด้านดาราศาสตร์ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ ทั้งในเรื่องของสุขภาพ ชะตาชีวิต ความสามารถ และความนึกคิดต่างๆ ที่กล่าวมานี้นั้นล้วนได้รับอิทธิพลมาจากรังสีดีและรังสีร้ายของจักรวาลแทบทั้งสิ้น สำหรับในสมัยโบราณนั้นโหราศาสตร์อินเดียเป็นวิชาหนึ่งที่นักปกครอง นักการทหาร และนักบริหารจะต้องทำการเรียนรู้

โหราศาสตร์อินเดียนั้นยังเป็นแม่แบบของวิชาโหราศาสตร์ต่างๆทั่วโลก เช่น โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์ลาว โหราศาสตร์มอญ โหราศาสตร์ลังกา โหราศาสตร์ทิเบต โหราศาสตร์พม่า โหราศาสตร์เขมร เป็นต้น นอกจากนี้โหราศาสตร์จีนก็ยังได้รับอิทธิพลมาจากโหราศาสตร์แห่งดินแดนภารตะนี้ด้วย ซึ่งได้รับเข้ามาผ่านทางพุทธศาสนานิกายมหายานที่ได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศจีนเมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว

โหราศาสตร์ในคัมภีร์พระเวท เวทางคศาสตร์

โหราศาสตร์ของภารตะนั้นเป็นศาสตร์หนึ่งที่อยู่ในคัมภีร์พระเวทและเวทางคะ ที่เรียกกันว่า โชยติษศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ที่เรียกว่า สกัณทะ ได้แก่ กนิฐตา สกัณทะ, โหรา สกัณทะ, สัมหิตา สกัณทะ และยังแบ่งแยกย่อยออกได้อีก 6 องค์ ที่เรียกว่า อังคะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • นิมิตตะ เป็นวิชาเกี่ยวกับการทำนายนิมิต ลางบอกเหตุหรือลางสังหรณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการนำเอาโหราปรัศนศาสตร์มาประกอบสำหรับการทำนาย
  • มุหูรตะ เป็นวิชาเกี่ยวกับการคำนวณฤกษ์ยามที่เป็นมงคล เป็นการหาช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำพิธีกรรมต่างๆ หรือเป็นการคำนวนช่วงเวลาดี หรือเวลาร้าย ที่ส่งผลต่อดวงชะตาของบุคคลนั้นได้
  • ชาตากะ เป็นวิชาเกี่ยวกับการทำนายดวงชะตาของบุคคล ในระบบของราศีจักร และลัคนา
  • กนิฐตะ เป็นวิชาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ภาคคำนวณ วิชาตรีโกณมิติ โหราคณิตศาสตร์
  • ปรัศนะ เป็นวิชาเกี่ยวกับการพยากรณ์จากเวลาที่ได้ถามไป หรือที่เรียกกันว่า จับยาม กาลชะตา
  • โกละ เป็นวิชาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ เช่น ระบบของจักรวาล อิทธิพลในกลุ่มดาวนักษัตรฤกษ์ ลักษณะต่างๆของดาวเคราะห์ อิทธิพลของดาวเคราะห์ เป็นต้น

ความสัมพันธ์สำหรับสาขาวิชาต่างๆมีดังต่อไปนี้

  • สัมหิตา สกัณทะ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชานิมิตตะ มีผลต่อพื้นที่ สภาพดินฟ้าอากาศ ส่งผลต่อบุคคลจำนวนมาก ความเสื่อมความเจริญของอาณาจักร เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ ซึ่งมักเรียกกันว่า โหราศาสตร์ดวงเมือง
  • โหรา สกัณทะ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชามุหูรตะ วิชาปรัศนะ วิชาชาตากะ และบางส่วนของวิชานิมิตตะ หรืออาจเรียกรวมกันว่า โหราศาสตร์ภาคพยากรณ์
  • กนิฐตา สกัณทะ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชากนิฐตะและวิชาโกละ หรืออาจจะเรียกรวมกันว่าโหราศาสตร์ภาคคำนวณ

โหราศาสตร์อินเดียนั้นมีรายละเอียดต่างๆค่อนข้างมาก หากคุณสนใจทางด้านนี้ก็จะต้องใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจมากพอสมควร จึงจะสามารถเข้าใจในศาสตร์ทางด้านนี้มากยิ่งขึ้น